Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng

TUYỂN KẾ TOÁN KHO

Lập chứng từ nhập/xuất hàng, chi phí mua hàng, hóa đơn bán hàng, kê khai thuế đầu vào đầu ra, hoạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ, lập phiếu nhập xuất chuyển các bộ phận liên quan